algemene voorwaarden

 

Artikel 1; Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. VOW MudRun; Het jaarlijks terugkerende evenement, volledig genaamd: VOW MudRun welke wordt georganiseerd door de activiteitencommissie van VOW Zijtaart.
 2. DEELNEMER: De natuurlijke persoon die zich -al dan niet via een derde zoals bijvoorbeeld de ouders, familie, vrienden, collega's en/of kennissen- voor het evenement heeft ingeschreven, dan wel mogelijk gebruik maakt van een door hem of haar (al dan niet door verkrijging onder algemene titel) verkregen ticket tot deelname.
 3. OVEREENKOMST: De overeenkomst tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
  Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.
 4. VOW Zijtaart; de organisatie van de VOW MudRun waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2; Deelname

 1. Deelname aan de VOW MudRun is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft
  De verantwoording hiervoor ligt dan ook volledig bij de deelnemer. Het verschuldigde inschrijfgeld en eventuele andere kosten zullen volledig voldaan moeten zijn.
 2. Met het inschrijven gaat de deelnemer een overeenkomst aan met VOW Zijtaart en gaat hij akkoord met de
  algemene voorwaarden.
 3. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst.
 4. Na het aankopen van het startticket dient het verschuldigde inschrijfgeld direct te worden voldaan door middel van een
  Ideal betaling, tenzij anders overeengekomen.
 5. De deelname aan de VOW MudRun geschied door de deelnemer persoonlijk.
 6. Elke deelnemer dient zijn persoonlijke startticket tijdens de aanmelding te tonen, kan men het ticket niet tonen dan kan men niet deelnemen.
 7. Tijdens de aanmelding op de dag van de VOW MudRun moet je de getekende algemene voorwaarde overhandigen. Ben je onder de 18 jaar dan moet het contract ook ondertekend worden door je ouders of voogd.
 8. De deelnemer dient minimaal te beschikken over zwemdiploma A.
 9. Deelnemers t/m 8 jaar moeten vergezeld worden door een volwassene welke met je mee loopt over het gehele parcours.
 10. Er is géén maximum leeftijd. In elk geval zal de ouder of wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk voorafgaand aan de deelname van het evenement een verklaring dienen te ondertekenen waarin met de inschrijving én de deelname akkoord wordt gegaan. Bij het ontbreken óf twijfel over deze verklaring wordt deelname resoluut geweigerd.
 11. De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk.
 12. Het is de deelnemer verplicht zijn/haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. Indien de deelnemer daartoe besluit is de oorspronkelijke deelnemer zelf verantwoordelijk deze derde volledig op de hoogte te brengen van deze algemene voorwaarden en andere bijzondere voorwaarden of aandachtspunten c.q. aspecten. De derde kan en mag niet van de organisatie verwachten dat zij hiertoe over gaat en heeft in dat geval uitdrukkelijk zelf een plicht tot verkrijging van de noodzakelijke informatie. In elk geval accepteert deze derde door deelname aan het evenement deze voorwaarden en bepalingen. Tevens zal deze derde niet tot het evenement worden toegelaten als hij/zij niet de hiervoor genoemde verklaring ondertekent.
 13. Indien de deelnemer verhinderd is aan de VOW MudRun deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 14. Na aankoop van een starticket kan het tijdstip niet meer gewijzigd worden door de organisatie, het is de deelnemer vrij om onderling te ruilen en mag daarbij gebruik maken van media welke de VOW MudRun gebruikt. Men dient dan wel de organisatie te informeren dat er een wijziging heeft plaatsgevonden.
 15. VOW Zijtaart kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de VOW MudRun geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk
  besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het
 16. De deelnemer dient ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van de VOW MudRun op te volgen. Bij misdragingen houdt
  VOW Zijtaart zich het recht voor de deelname aan de VOW MudRun stop te zetten zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op
  gemaakte kosten of inschrijfgeld.
 17. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van VOW Zijtaart of de VOW MudRun, zonder
  uitdrukkelijke toestemming van VOW Zijtaart.

Artikel 3; Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. VOW Zijtaart, eigenaar, personeelsleden of andere hieraan verbonden (rechts)personen, zijn is
  niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van de deelname. Tevens is VOW Zijtaart
  niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van VOW Zijtaart voor schade van de deelnemer
  aangenomen moet worden, blijft de verplichting van VOW Zijtaart tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag
  dat de verzekeraar van VOW Zijtaart ter zake van die schade uitkeert.
 3. Deelnemers zijn verplicht zelf een verzekering af te sluiten die adequate dekking biedt ter zake de deelnemer aan dit evenement. De deelnemers worden erop gewezen, dat de standaard dekking in de meeste gevallen onvoldoende is en er dus een aanvullende verzekering dient te worden gesloten. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die zij als deelnemer of een nabestaande kan lijden als gevolg van overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door deelname aan het evenement.
 4. Indien deelnemer verzuimd een adequate verzekering af te sluiten komt dit voor hun eigen risico, de organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld.
 5. De organisatie heeft een ongevallendekking afgesloten voor alle deelnemers. Deze dekking is uitsluitend van kracht gedurende de VOW MudRun niet er voor of er na.
 6. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en
  verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de VOW MudRun.
 7. De deelnemer vrijwaart VOW Zijtaart voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen
  handelen of nalaten met betrekking tot de VOW MudRun. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van
  aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Verder vrijwaart de deelnemer de organisatie voor aansprakelijkheid die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende de deelname aan de VOW MudRun.

Artikel4; Portretrecht

 1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto's, beeldmateriaal en dergelijke waarop de deelnemer zichtbaar is. Met de inschrijving c.q. deelname gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van het evenement, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
 2. Op uitdrukkelijk verzoek en met redenen omkleed zal VOW Zijtaart beeldmateriaal waarop portretrecht van toepassing is van de website(s) verwijderen.


Artikel 5; Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens worden door de organisatie in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van zijn privacy behoorlijk en zorgvuldig verwerkt, niet uitsluitend maar wel vooral met het doel om de inschrijving van en de deelname aan het evenement te bevorderen en ter controle en ter handhaving van de naleving van de regels en handhaving van de veiligheid.
 2. De persoonsgegevens worden door de organisator óók opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de deelnemer uitdrukkelijk toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden tot het verzenden van informatie. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven per post óf per e-mail (zie vow-mudrun,nl voor contactgegevens), waar de organisator het verder verstrekken van deze gegevens zal stop zetten. Reeds verstrekte gegevens kunnen en zullen niet worden vernietigd.
 3. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan VOW Zijtaart tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.
 4. De organisatie neemt dusdanige maatregelen dat de persoonsgegevens afdoende zijn beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De organisatie bevordert hetgeen hierbij is bepaald eveneens in geval bij de verwerking een externe verwerker is betrokken

Artikel 6; Beeldmateriaal

 1. VOW Zijtaart houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer is gemaakt tijdens de VOW MudRun, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 7; Afgelasting

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan géén recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

Artikel 8; Aanwezigheid op parcours

 1. Omwille van veiligheidsredenen is toegang tot het parcours en de aanwezige obstakels enkel en alleen toegestaan voor deelnemers aan het evenement en voor medewerkers van de organisatie. De organisatie kan toegang verlenen door óf speciale kleding (bijvoorbeeld duidelijk herkenbare veiligheidshesjes) of in aanwezigheid van de organisatie (zoals bijvoorbeeld in het geval van pers of andere media) het parcours te betreden. Mocht iemand buiten deze omstandigheden desondanks het parcours betreden dan zal deze door medewerkers van de organisatie worden verwijderd.

Algemene Voorwaarden 2022
PDF – 296,8 KB 782 downloads

gelinkte site's