algemene voorwaarden

 

Artikel 1; Definities

 1. Mudrun; Het jaarlijks terugkerende evenement, volledig genaamd: VOW Mudrun
 2. Deelnemer; degene die zich op de door VOW Zijtaart aangegeven wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Mudrun.
 3. Deelname; de overeenkomst tot deelname aan de Mudrun en elke andere dienst of aankoop die daaraan is gelieerd.
 4. VOW Zijtaart; de organisatie van de VOW Mudrun.

 

Artikel 2; Deelname

 1. Deelname aan de Mudrun is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het verschuldigde inschrijfgeld en eventuele andere kosten volledig heeft voldaan.
 2. Met het indienen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer een overeenkomst aan met VOW Zijtaart en gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst.
 4. Na het aankopen van het startticket dient het verschuldigde inschrijfgeld direct te worden voldaan door middel van een Ideal betaling, tenzij anders overeengekomen.
 5. De deelname aan de Mudrun geschied door de deelnemer persoonlijk.
 6. Indien de deelnemer verhinderd is aan de Mudrun deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 7. VOW Zijtaart kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de Mudrun geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
 8. De deelnemer dient ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van de Mudrun op te volgen. Bij misdragingen houdt VOW Zijtaart zich het recht voor de deelname aan de Mudrun stop te zetten zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
 9. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van VOW Zijtaart of de VOW Mudrun, zonder uitdrukkelijke toestemming van VOW Zijtaart.

 

Artikel 3; Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. VOW Zijtaart, eigenaar, personeelsleden of andere hieraan verbonden (rechts)personen, zijn is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van de deelname. tevens is VOW Zijtaart niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van VOW Zijtaart voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van VOW Zijtaart tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van VOW Zijtaart ter zake van die schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Mudrun.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Mudrun.
 5. De deelnemer vrijwaart VOW Zijtaart voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Mudrun. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

Artikel4; Portretrecht

 1. De deelnemer verleent toestemming aan VOW Zijtaart voor openbaarmaking van tijdens of rond de Mudrun gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is..
 2. Op uitdrukkelijk verzoek en met redenen omkleed zal VOW Zijtaart beeldmateriaal waarop portretrecht van toepassing is van de website(s) verwijderen.


Artikel 5; Persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door VOW Zijtaart opgenomen in een bestand met als doel deze te gebruiken ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer, voor- en achteraf aan de deelname.
 2. Het is de deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos, schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het beoogde doel.
 3. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan VOW Zijtaart tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

 

Artikel 6; Beeldmateriaal

 1. VOW Zijtaart houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer is gemaakt tijdens de Mudrun, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

 

Artikel 7; Afgelasting

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan géén recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

 

Artikel 8; Aanwezigheid op parcours

 1. Omwille van veiligheidsredenen is toegang tot het parcours en de aanwezige obstakels enkel en alleen toegestaan voor deelnemers aan het evenement en voor medewerkers van de organisatie. De organisatie kan toegang verlenen door óf speciale kleding (bijvoorbeeld duidelijk herkenbare veiligheidshesjes) of in aanwezigheid van de organisatie (zoals bijvoorbeeld in het geval van pers of andere media) het parcours te betreden. Mocht iemand buiten deze omstandigheden desondanks het parcours betreden dan zal deze door medewerkers van de organisatie worden verwijderd.

Algemene voorwaarden
PDF – 560.6 KB 34 downloads

gelinkte site's